#dailythoughts

75 posts
 • omvarunraj 3h

  ✍��

  നല്ല ആത്മാവിന്റെ ഉടമയെപ്പോൽ
  .
  .
  നിന്റെ ശരികൾ നിന്റേതു മാത്രം
  നിന്റെ തെറ്റുകൾ നിന്റേതു മാത്രം
  നീയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നവനും
  ഉണ്ടാക്കിയവ ഉടയ്ക്കുന്നവനും
  നിന്റെ ഉത്തരവാദി നീ മാത്രം
  നീ നിനക്കായ്  നിന്നെ ഉണ്ടാക്കുക
  മറ്റുള്ളവർക്കായ് സ്വയം ഉടയാതിരിക്കുക
  ഏത് വിഷമത്തിലും ജീവിതത്തോട് പോരാടുക
  സ്വയം മരണത്തെ കൈവരിക്കാതെ
  ജീവിക്കുക നല്ല ആത്മാവിന്റെ ഉടമയെപ്പോൽ...


  ©omvarunraj

 • omvarunraj 3h

  ✍��

  Like an Owner of a good soul
  .
  .
  Your truth is yours only
  Your errors are yours only
  You are the creator and
  Destroyer of created things
  You are the only responsible person for you
  Make yourself for you
  Don't break yourself for others
  Fight Life on any difficulty
  Without achieving death by yourself
  Live like an owner of a good soul.
  ©omvarunraj

 • omvarunraj 1d

  ✍��

  .
  .
  Oh! My Girl,
  To me; You must be Yourself
  Then, I want you to be mine.

  എന്റെ പെണ്ണേ,
  എനിക്ക്, നീ നീയായിരിക്കണം,
  എന്നിട്ട് നിന്നെയെന്റേതുമാക്കണം ��  ©omvarunraj

 • write_009 1d

  A thought entered his mind

  Which could have strengthen new friendships was cut short because of his lack in skills to even start a conversation.
  ©Raghav Sharma

 • omvarunraj 2d

  Doorway

  .
  .
  Memories, A doorway to reach you
  ©omvarunraj

 • omvarunraj 3d

  #EnglishVersionOf(chinthayude adimakal) #Poetry!Rhythm #MirakeeDay13 #13/01/2018 #DailyThoughts

  Read More

  Slaves of your Thought

  .
  .
  I am not a book worm.
  I am not a genius.
  Not a passenger who travels,
  Not a poet, Not an artist.
  Then, from where these writings?
  From where these drawings? From where these Journeys?
  All the questions which asked to me;
  Replied to me by the same verse
  "All of these are the slaves of your thought"
  ©omvarunraj

 • omvarunraj 3d

  ��✍

  ചിന്തയുടെ അടിമകൾ
  .
  .
  ഞാൻ ഒരു പുസ്തകപ്പുഴുവല്ല
  ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുമല്ല
  യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന യാത്രികനുമല്ല
  കവിയുമല്ല കലാകാരനുമല്ല
  പിന്നെയെവിടുന്നീ എഴുത്തുകൾ
  എവിടുന്നീ ചിത്രങ്ങൾ, എവിടുന്നീ യാത്രകൾ
  എന്നോടു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം
  എന്നോടു ചൊല്ലിയ വാക്യമതൊന്ന്
  " ഇതെല്ലാം നിന്റെ ചിന്തയുടെ
  അടിമകൾ മാത്രം "  ©omvarunraj

 • aditya8879 3d

  Stars

  Look at the moon, look at the stars
  Shining bright, they want to heal all of your scars
  Look at the moon, look at the stars
  Shining bright, guiding us to the correct path
  ©aditya8879

 • write_009 4d

  The decisions they took

  Made you angry, but you controlled your anger in order to display a sense of progressive thoughts - indeed a self killing decision
  ©Raghav Sharma

 • omvarunraj 1w

  എന്റെ പെണ്ണ്

  .
  .
  ഞാൻ കാണുന്നവ മാത്രം കാണുന്ന
  കണ്ണടയാവേണ്ട നീ..
  എന്റെ ചലനത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന
  കാൽചിലമ്പുമാവേണ്ട നീ..

  എൻ ദുർഗന്ധം മറയ്ക്കുന്ന ഗന്ധമായ് മാറുന്ന
  സുഗന്ധലേപനമാവേണ്ട നീ..
  നിറം മാറുമ്പോഴെല്ലാം എൻ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന
  മേലാടയുമാവേണ്ട നീ..

  എന്നാൽ,

  എൻ തെറ്റുചൊല്ലിയും എന്നെ തിരുത്തിയും
  നേർവഴി കാട്ടിയും നേരെ നടത്തിയും
  നട്ടെല്ലുപോലെന്നെ വളയാതെ നിർത്തിയും
  കണ്ണാൽ മൊഴിഞ്ഞും കവിളാൽ തലോടിയും

  താരാട്ടുപാടിയും തട്ടിയുണർത്തിയും
  തട്ടിത്തടഞ്ഞാൽ തടുത്തെന്നെ താങ്ങിയും
  തണ്ടാലടിച്ചെന്റെ പേടികൾ മാറ്റിയും
  തട്ടിൻപുറത്തായി താളങ്ങൾ മീട്ടിയും

  ഒന്നായ് ജനിച്ചും രണ്ടായ് പകുത്തും
  ഒരു കവിളിലുണ്ടും ഒരുമിച്ച് പെയ്തും
  കൈകളാൽ നിന്നും കാലാൽ പിടിച്ചും
  എന്നെന്നുമീമണ്ണിലൊന്നായ് ചാഞ്ഞിടേണം...

  വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് പെയ്തിറങ്ങാൻ...


  ©omvarunraj

 • omvarunraj 1w

  This is just a translation of my poem in Malayalam (ente pennu). And I know that i failed to tanslate the exact meaning in this english version. Even though I hope you guys will understand..
  ��✍

  #MyGirl #Poetry!Rhythm #EnglishVersion #Mirakee #DailyThoughts #Love

  Read More

  My girl

  .
  .
  You don't have to be a spectacle
  that can only see what I can see
  You don't have to be an anklet that only
  dances according to my movements

  You don't have to be a perfume that converts
  bad smell of mine into a good scent
  You don't have to be a dress that increases
  my beauty whenever it changes the colour

  But,

  To say my mistakes and to correct me
  To show me the right way and help to walk straight
  To train me to stand like a straight backbone of mine
  To speak with our eyes and to tickle with our cheeks

  To sing lullaby and to wake me up with a touch
  To hold by stopping me when I start to slip
  To break my fears by beating with stick
  To play some rhythm in the attic

  To born like one and to share between two
  To eat from one cheek and to fall together as rain
  To stand on our hands and to hold with our legs ; At last
  Want to sleep like one and together in this soil forever.

  Again and again, only to fall down together as rain.
  ©omvarunraj

 • omvarunraj 1w

  Hand for Broken Soul

  .
  .
  We, We must give time for them to wet the pillow
  We, We must lend hand to bring the broken pieces
  We, We must knit them with the droplets of love
  We, We must play music to watch they dancing..


  ©omvarunraj

 • omvarunraj 1w

  Black

  .
  .
  One who absorbs all the wavelength
  Reflect something new like nothing

  Someone says that he is evil
  Someone blame that he is death

  Someone states that he is violence
  Real one knows that he is MAGIC

  Bad or good and Dawn or dusk
  He is there with smiling face

  Act as helping hand for artist
  Cleans that dirt in circumstances

  Aging rises when he grow up
  Dyeing rises when he fade out

  Those who thinks that he is demon
  Praise him for his warmth in winter

  Like him Let him grow up with you
  Love him Feel him when you grow up

  ©omvarunraj

 • omvarunraj 1w

  Build You for You

  .
  .
  Never compromise for the things that affects the rhythm of your life.
  Never sacrifice for the things that affects the flow of your emotions.
  Never stand for the things that affects the existence of your character.
  Never change for the things that affects the stability of your identity.

  Learn to say "Yes for Good" and "No for Bad"
  Because people utilises everything for their own benefits.
  They know what they want from you, and when to to leave you behind.
  So Always Fight and Stand for You...


  ©omvarunraj

 • omvarunraj 2w

  Problem Solver

  .
  .
  No one has the ability to solve problems by birth.
  It only become visible, when we believe that 'we can do it'  ©omvarunraj

 • omvarunraj 2w

  Silence

  .
  .
  Silence is a medicine without side effects
  Medicine, at the time when anger affects
  Medicine, at the time when ignorance affects
  Medicine, at the time when illusion affects
  Which can applied on any invalid with an expiry date

  ©omvarunraj

 • omvarunraj 2w

  Thoughts #2

  Blaming others is not a solution for everything.
  Blessing is better than blaming.
  Bless them and believe that
  you are strong enough to find out the solution.

  Stop being like a wildfire.
  Start living like a wick fire.


  ©omvarunraj

 • violin 2w

  What were you searching for?
  Your inner self?
  Or the child hidden?

  Oh! Its too late
  You can find neither of them now
  For they are lost in the huge ocean of fake people

  ©violin

 • aditya8879 3w

  Remorse

  I'm a lost soul, trying to get out of the maelstrom of remorse,
  I'm a current of water that wants to change its course.

 • kajal_godbole 7w

  Someone asked me..
  "How the fuck You can manage to Wake up so early"

  Tbh..I like the 4AM version of the world.
  I like spending time alone in the peace when other people are sleeping.Who says only 3AM people speaks the truth of life?
  Even at morning 5 everyone says truth and the only thing that lied is that you will achieve everything even if you sleep till late.
  Life is not a bed of roses instead it is a cactus with flowers. People thinks about life on the late night chats with their priorities.
  But I believe in early morning thoughts with myself.I guide myself best and no one else can do that. So,no.matter next time whoever ask you this question...Answer your best!