#letter

384 posts
 • devikamsethu 2h

  മഴക്ക്..

  ഇന്നും വന്നില്ല..
  എത്ര നേരം കാത്തിരുന്നു അറിയുന്നോ??
  കാത്തു ഇരുന്നിട്ട് നേരം ഇരുട്ടിയപ്പോൾ ആ കറുത്ത കാർമേഘം വന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരില്ലെന്ന്..
  ഈ ഭൂമിയെ മറന്നു അല്ലേ??
  ഒരുമിച്ചു കണ്ട പുഴയും നെൽപ്പാടങ്ങളും വരണ്ടുണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടില്ലെന്നുണ്ടോ??
  എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നിരസ്സിക്കുക ആണോ എന്നെ??
  നീ ഇല്ലാതെ മരണം മാത്രമാണെന്റെ മുന്നിൽ എന്നു ഇനിയും പറയണമോ ഞാൻ??

  നിന്റെ ആലിംഗനം കാത്തു തളർന്നു തുടങ്ങിയ ഭൂമി..
  ©devikamsethu

 • prasoon3076 1d

  Respected SAMUDRAGUPTA sir,
  It has been nearly 1800 years after u had gone nearly everybody knows u but not as the great SAMUDRAGUPTA but as 'Napoleon of India'. I feel very sad at people calling u so. U r greater than that Napoleon. U never knew defeat in ur whole life.

  After ur demise, ur beloved land got conquered many times. Ur people were massacred many times. But still, we have risen once again. Once again, with ur spirit of never giving up. We r once again on the rise. Once again, we are about to become world power.

  The Magadh u ruled from, ur beloved Magadh (now, Bihar), is now country's least developed region. Due to the policies of (now elected) earlier government is the main reason for this. And we r now developing with the fastest pace in the nation.

  Sir, I don't know about others, but I love u, I love ur conquests, I love ur history. U will always live in my heart as a motivator, as a person who never got defeated, a person who united India and a person who is a symbol of India.

  Sir, ur Prayag Prashasti motivates me and fills my heart with joy, especially these lines,
  "(Samudragupta, whose) formidable rule was propitiated with the payment of all tributes, execution of orders and visits (to his court) for obeisance by such frontier rulers as those of Samataṭa, Ḍavāka, Kāmarūpa, Nēpāla, and Kartṛipura, and, by the Mālavas, Ārjunāyanas, Yaudhēyas, Mādrakas, Ābhīras, Prārjunas, Sanakānīkas, Kākas, Kharaparikas and other tribes."

  Sir, u will live, through out the ages. Ur greatness will have impact on anyone who reads about u. U will be live and be loved as the greatest leader and the greatest conquerer with a artistic heart.
  Love u, sir.
  Hope u r in heaven...

  Ur Greatest Fan  #letter
  #samudragupta

  @aryan22
  @openletters
  @sonalikaushik
  @fire_blast
  @teesha
  @imaditiroy
  @writersnetwork

  Read More

  THE LETTER TO (PART 1)
  SAMUDRAGUPTA...

  The Emperor with an artistic heart....
  (caption)
  ©prasoon3076
  #The_White_Paper

 • orrannggeeee 1d

  Saudade

  The breeze flowed up the land which stroked my hair,
  I felt my emotions, my heart was on flare,
  Today I also met you, did you take me in your care?
  I brought out the flower, walked out and then change the latter.

  I followed the blood that I knew that I'm missing.
  Stood in front of you whose laying down there peacefully.
  Again, "you make my day. "
  As I smiled hoping that you heard it.

  What a wonderful day if you were only here,
  Behind my back and singing different lullabies.
  How cold has the weather become as I feel how the time flies.
  How you were always beside my arms,
  telling me stories without any lies.

  Starting now I will be honest,
  I'll write the things with my love at its finest.
  God, I should've told you sooner,
  How broken I will be if there's no reply to "I love you,
  my beautiful grandmother."


  ©orrannggeeee

 • arlenemae 2d

  A Message For My Mr. Right.

  The names used are my celebrity crushes BTW

  Please see the link on Bio. Thank you (: #WordOfTheDay #letter #poem #ShortStory

  Read More

  Dear Mr. Right,

  I've been desperate to know you by chasing other guys I thought you were and I've felt hard and broken for so many times. Sometimes I wonder if I'll be able to meet you. Is there someone out there for me? If you exist, I wonder what you look like.

  Does your face look as perfect as Zayn Malik's and is your body as hot as Cameron Dallas'?

  Is your smile as contagious as Harry Styles' or is your hair as curly as his?

  Your eyes are as brown as Tanner Mata's or as green as Hunter Rowland's?

  Is your voice as sweet as Ed Sheeran's or as sexy as Justin Bieber's?

  Are you tall like Shawn Mendes or are you a cutie like Mario Maurer?

  Are you as carefree as Niall Horan or as funny as Louis Tomlinson?

  Are you strict and neat as Liam Payne or understanding as Russell Reyes?

  Are you moody as Blake Gray or generous as Joao Constancia?

  I really wonder.

  But above all, whatever you may look like or whatever traits you may have, I'll still want you cause you have my heart.

 • intoxicated_420 2d

  #letter to ex lover

  Read More

  जो कभी मोहब्बत करो तो पता चले
  क्या तुम्हे याद है हमारे मोहब्बत का वो जमाना
  कितने झूठे थे वो बात , तुम्हारे वो प्यार के संदेशे,
  प्यार तो वो भी करता होगा तुमसे, बेहिसाब
  यो तो कितनी राते बितायी होगी तुमने उसके साथ अब
  लेकिन क्या तुम्हे याद है वो घन्टो तक तुम्हारी आँखों को देखना।

  जो कभी मोहब्बत करो तो पता चले
  अगर है हिम्मत तो हो आओ उस वीराने गली जहाँ हमारे मोहब्बत के चर्च थे
  यो तो जाते होंगे तुम उसका हाथ थामे शहर शहर
  वादे तो हमारे साथ भी थे ज़िंदगी साथ निभाने का।

  जो कभी मोहब्बत करो तो पता चले
  कितनी शिददत से आपको चाह आपको
  तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है
  जो कभी न किया है न तुमने न कर पाओएगे।

  वो सुबह तक चलने वाला फ़साना अब तुम आर्रव को सुनाती होगी
  पास बैठ सिराहने उसके ।
  जो कभी मोहब्बत करो तो पता चले.

  ©intoxicated_420

 • srishtikawrites 2d

  Dear Love,

  I have believed in you, always. Despite the heartbreaks, the pain, the loss, I have tried to cherish the moments of pleasure, of beauty, of joyous elevation. I have always believed in you in the form of raindrops falling over me and drenching me with their earthly smell. In birds chirping, that I imagine to be a message for me from nature. In accepting myself, as I am, I have loved and I have received love. Love, let me be your devotee. You are my only faith.

  Srish
  xoxo

  ©srishtikawrites

 • rum_andcola 5d

  our birthday will come soon once again.
  how can I celebrate our 21st year alive when I feel dead without you.

 • life_sweet_wine 1w

  A Letter to my beloved

  Dear Beloved,
  From the moment we met, I was mesmerized by your delicate smile. Your simplicity turned my world into a beautiful music. I did pretend to not look at you when you arrived like a sudden outbreak of a spring flower but dear beloved this is how I suppress my feelings like grown-ups who want nothing to lose. I was scared and perplexed at the same time to fall in love, to act just mature for they all say maturity is the step towards experience but I wonder what good is that experience if there is no meaning in it to get preserved. You know I love you from the kernel of my heart though I speak less about love, isn't it strange to believe that only those are capable of loving who are good at expressing? I know sometimes I hurt you but I am also your loving and understanding man. Since I met you I have this uneasy feeling, I think its the longing that has made me sick or maybe I want to hear your soft whisper in my ear. Yesterday I saw you in my dream I stood and grabbed you close to me for I wanted to kiss but alas! Where are your lips? You see I am as much excited as other lovers, and also funny and honest but still why are your eyes away from me? They say the eyes are the windows to the soul but what good role can it play if it's used only to judge? I know you must be tired by now after going through all these words but let me remind you words are always clever. Till then farewell.

  Your infinite lover
  ©life_sweet_wine

 • koel_dutta 1w

  THE UNREAD LETTER
  I wrote a letter to you. One I never sent. A Dear John letter, where I promised to forget you. As unfinished it was, as our story. I recalled, I left half my heart with you. I left you only half-heartedly.
  Where is that half of my heart?

  #unread #letter #heart #locket
  P.S. I took the picture.

  Read More

  The unread letter

 • thesantoshb 1w

  A letter to life

  Hey there, life!
  There are billions that abuse you. Billions that hate you. They say you're rude to them. They're hurt by you. Some are so annoyed that they don't want you at all. But hey! I'll make you a promise. I'll try my best to never hate you. You have some challenges for me? Well, I'll take them gladly. I don't go where you lead but I lead you to where I go. Come on life, let's go! I love you.

  - A broken soul
  ©thesantoshb

 • renata 1w

  Sincere Letter

  Why don't you send me a message?
  Why don't you look for me on Instagram, or hit m up through email, or SoundCloud?
  What did make you stop showing interest?
  What did I do? What you found?
  What is happening with you?

  Just now that I'm looking at you with other eyes.
  I learned to like you and I learned to admire you.
  Just now that you decided to ignore me and think that I have no value to you.

  Come and show up in my feeds not only, but come and show me some love, I deserve it, you know I do.
  Look for me, let's share mutual admiration and attention, let's s stick together and have fun.
  Isn't it good?

 • paro_m 1w

  Dear Parvathy,

  We celebrated our 26th birthday and we have officially entered our late twenties. I feel it's time to introspect.

  If anyone ask me what our first memeory is I think it would be the bhajan from the temple near our home. It used to be our alarm and our wake up call. Our childhood was a magical time filled with beautiful colours of innocence, glee and joy. Growing up, even though we don't have any siblings, we had plenty of cousins who filled the gap and made our childhood all the more colourful and beautiful.

  School days were some of the best times our life. The fun we had, the friends we made, the classes we bunked, the memories we crafted; even today when I look back every memory is a precious petal in the flower that is life. Friends have always been an important part of our life. Friends are the ones who brought us so much joy. They taught us so much and imbibed so much in us that I feel that they are reflected in us.

  Then we entered our adult life and things started changing. We started becoming busy and somewhere along the way we got so busy in racing ahead that we forgot what is actually important. Somehow we stopped loving each other.

  We used to look in the mirror and would not recognise each other. You felt less beautiful and less important. You started craving others acceptance more than your own peace and started moulding yourself to some unseen standard set by others. You stopped being happy and stopped living every moment. You completely lost your way and was struggling to breathe while sinking to the bottom.

  One day you decided that it was enough. The oppressive walls of expectations that kept you captive was slowly withering away your soul. You were wilting under the pressure to be someone you could not be. The disappointments and set backs in life slowly started to bring your morale down. You lost the joy in life and slolwy the dark clouds were becoming a permanent part of your sky.

  The day you decided to make a change was the day you broke the chains that shackled you in your cage. That first step was all you needed. Today we are slowly getting to know each other and slolwy falling in love. You realised that it's okay if you don't confirm to soceity's standards of what is beautiful. You realised that your stretch marks don't make you any less beautiful nor you weight determines your worth. You realised that you can speak your mind and you wont lose your friends. You realised that sometimes the path to success is filled with so many obstacles but that doesn't make you a failure. You realised that sometimes failing is all right cause something even more spectacular is waiting for you ahead.

  Sometimes life takes you along in so many unexpected ways that you feel like you are stumbling along a dark cave. But remember that there is always light at the end of the tunnel. No matter how hard things might seem it will be okay and just remember to breathe cause at the end of the storm there will be a rainbow. You are beautiful in your own way and you are unique. Just have faith in yourself and believe in your ability.

  Live each day to the fullest, laugh a lot, make friends, travel, try new things, make a bucket list, write a book, tell the world what you really feel, take risks, don't be afraid to take chances, fall in love, do everything you want to do and don't regret anything. Make everyday beautiful and if you feel like you are alone just close your eyes, I promise, I will be there waiting for you, with a warm embrace and you will be safe in my arms.

  Lovingly,
  Your self.

  @writersnetwork @readwriteunite @mirakee

  #writersnetwork #pod #readwriteunite #mirakee #mirakeeworld #bombgang_committee #bgg #bgc #love #heart #heartbreak #writer #letter

  Letter #3 in letter series

  Read More

  ....A letter to my self....

  (Read in Caption)

  ©Parvathy

 • b_h_u_m_o 1w

  Love letter to my duffer

  Hey duffer,
  Umm... :-). OK so I am writing this letter to tell you my secret. Nope,I am not proposing you again. I know I have you for as long as our destiny allows me. I am here to show you that broken side of mine. I am here to tell you I am not a perfect lover. I too have insecurities. I too have shits that weights my heart down. I too have days when I lied to face saying I was not crying. Although our conversations are usually one sided, although I try my best to irritate you everytime I call you. I am here to tell that we won't be having those conversation in future as frequently as we had past few days. It doesn't makes sense how am I going to miss that one word replies of yours. Or that sound of your laughter. I still don't understand how you can keep up with my insanity. Pretty sure you deserve an award for that. I know you must be thinking why is she moving round in circles. Yeah I know, I am just bit nervous. I wanted to tell you that I too am afraid of you. Not in a bad way I guess. I am afraid of getting my heart broken by you. Because you mean a lot to me. I am afraid of finally realising that it was all a dream with a sad ending. I know that I don't have power to change your heart. But I wish, that you would be honest with me. And I hope, I would never feel sorry for loving you too much.

  ©b_h_u_m_o

 • kuchalfaaz65 1w

  पैगाम

  तुम तो बस पैगाम भेजो सारी शर्तें,
  तो तुम्हे देखते ही क़बूल हो गयी थी हमे।

 • paro_m 1w

  Dear husband,

  I remember the day I stood at the altar; my mind full of dreams and my heart brimming with love. In front of God and everyone else I vowed to love and cherish you for eternity. I looked into your eyes and saw the love reflected there and felt lucky to be your wife.

  But how were I to know that the love in your eyes were nothing but a facade for your carefully concealed madness?! I don't remember when things started to unravel, when your touch turned painful or when the things you loved about me started vexing you.

  I still remember the countless meals I painstakingly prepared only for it to be thrown against the wall. I remember the days I dressed up only for you to mock me and the way I look. I remember the countless fights where you decimated my individuality and made me feel worthless. Fat, ugly, hideous, horrible, useless, good for nothing, became the synonyms you associated with me. I used to cherish your words but now I fear them for the wounds they leave are too deep for even my soul to heal.

  I used to crave your fingers as they used to whisper your love; now I live in a state of perpetual anxiety for the scars they leave are no longer invisible. I'm numb and trapped in a vortex of hurt from which I seem to have no escape. My lips have forgotten to smile and when I look in the mirror, a stranger stares back at me.

  I don't know what I did to deserve this. What was my mistake? Was it loving you too much or promising to remain yours for eternity?! I used to dream in colours but now my dreams are imbued with the greys of a never ending nightmare. My soul is starting to wither away under your love and I fear that it may become too late for me.

  So today I have decided that this is where it all ends. I lost myself in your love but now I'm finding my way back. I have decided that I'm leaving you, for my sanity is worth more than your love. Do I still love you!? Yes I do, but right now I love myself more. I'm done trying to be perfect and done trying to make you happy. Today I'm walking away from the dysfunction that our love has become and hope that you will find the peace that your soul needs.

  Dutifully,
  Your wife.

  @writersnetwork @readwriteunite @mirakee

  #writersnetwork #pod #readwriteunite #mirakee #mirakeeworld #bombgang_committee #bgg #bgc #love #heart #heartbreak #writer #letter

  Another letter in the letter series.

  Read More

  ...I used to dream in colours but now my dreams are imbued with the greys of a never ending nightmare...

  (Read in Caption)

  ©Paro

 • b_h_u_m_o 1w

  Heart and World

  A brand new beautiful heart
  Initial years were enchanting
  Everyone loved that heart
  Everyone was pure

  Heart was so pure
  Didn't knew the rules of this world
  Didn't knew the hypocrisy
  Didn't knew the hate
  All she knew was love

  Heart gave love thinking
  What goes comes back
  Little did she knew
  World doesn't care about karma

  Heart made friends,
  World taught her sabotaging
  Heart fell in love,
  World taught her betrayal
  Heart tried being honest,
  World taught her lies

  Heart wanted to be good
  World taught her using others
  Heart wanted to cry
  World taught her to have poker face

  Heart wanted freedom
  World taught her about jail
  Heart wanted to be herself
  World taught her insecurities

  Still, heart wanted to express
  World called her attention-seeker

  Heart decided to shut down
  World asked her why?
  Heart decided to leave everything
  World called her coward

  Heart decided to not pay attention
  World decided to give her spotlight
  Heart decided to live quietly
  World decided to interfere


  Finally, heart got tired
  Closed all the doors
  Then out of nowhere
  Another heart came to her
  And started healing her

  The heart asked,
  "why are you here?"
  Another heart replied,
  "I am the idiot you helped once as a stranger"

  ©b_h_u_m_o

 • zren_walk 1w

  A letter I'll never Write

  Dear Someone I used to Love ,
  You are just as vague as the memories now. No longer does my world light up when I see you ,no longer does your smile take my breath away . All the butterflies in my stomach are dead.It's okay to see you living your life knowing youre not thinking about me at all . It doesen't bother me as much .
  The pain has faded away but it's mark hasn't and it never will. It has taught me things I could never learn from any other mistake in my life. So I'd like to thank you ..Thankyou boy ! Thankyou so much for teaching me not to mistaken such a pure emotion of other things, for making me understand that everyone in this world is not lucky enough to recieve fair love and above all for making me realize that to feel a whole love ,one person isnt enough.

  Yours One Sided Someone

  ©zren_walk

 • paro_m 2w

  Dear Ex,

  Today when we spoke to each other I found that I was detached. My heart did not skip a beat nor did the memories threaten to overpower me. I was no longer numb and rather found myself responding like I would normally do with any other person.

  I no longer miss you or crave you; or maybe I do but rather I have learnt to live with it. I don't feel that emptiness you left. The void is ever present but it does not feel like it would swallow me whole. Every breathe has become easier and every step a little easy to walk.

  When I started writing, my sole purpose was to purge you from my mind; purge your memories and your essence. Am I successful ? I don't know. Cause even today when I close my eyes I can feel your hands holding mine, can see your smile and remember the way you used to call my name.

  Do I miss you?! Yes I do. But I no longer let your absence define my existence. I no longer let your lies nor your causal indifference to everything we used to be break my heart. You try so hard to make it seem like you don't miss me. But I see it hidden behind every causally posed question of yours.

  Even today I don't know why we went our separate ways inspite of loving each other so much. I questioned the depth of my love for you and tried blaming myself but the truth is maybe we were not destined to be together. Or maybe just love was never enough.

  I have untangled you from my heart and it does not hurt anymore. A part of my heart will always hold on to you. But the rest of my heart has moved on. I'm thankful to you, for you were instrumental in my transformation and you taught me so much. So today when we talked, my words were not immersed in hurt and pain. I am happy and I am glad that we talked. And truly from my heart I wish you well.

  Sincerely,
  Your Ex

  @writersnetwork @readwriteunite @mirakee

  #writersnetwork #pod #readwriteunite #mirakee #mirakeeworld #bombgang_committee #bgg #bgc #love #heart #heartbreak #writer #letter

  Inspired by the letter written by @reshamthegreat

  Read More

  ....I no longer let your absence define my existence...

  (Read in caption)

  ©Parvathy

 • vidhi_67 2w

  Love?

  Love?
  I never thought I'd write this.
  I hate love,all those stories and bla bla bla,at the same time I like them too,at the same time I feel stupid to even like them....
  But yes,I do want someone, someone who writes, writes and writes,
  Someone for whom I'm the chaos and peace.........
  Someone who would confess how much he loves me.....
  I don't want the palat palat Vali love story but I do want the Bareilly ki barfi Vali love story.......
  The letter he writes,the letter he reads,the pain and that feeling of lost and found.❤️
  I don't want a Shahrukh or Ayushman,all I want is a person who accepts me,my flaws,my mood swings,my stupidity,my craziness,and who trusts and understands me......
  You may find it weird, actually very weird
  I don't want to fall in love, actually never
  But at the same time I feel something different
  Crazy, isn't it?
  Well what isn't crazy and weird now a days
  ©vidhi_67

 • penarch 1w

  Letter to insomnia

  Hey dear insomnia,

  It's long we have not been in touch,by long I mean four months. Well I know you were equally missing me and my trustworthy friend you have come again to look after me and my nights. I wish I were a watchman probably the area would have been safer than my own room which is full of dark even in day. The stars fill up the skies at night I wish one to jump into my balcony and talk and let me burn out all the pain I have nurtured this long.
  Well I have no more capacity to handle the warmth of any kind, still I can hold stars, few.
  Some silly nights I play the stare game with moon but then few night sky is black, my surmise is that black has hidden talent, it conceals everything yet not considered good, but why ? And white shows so many veers.

  The night I spend doing things not meant that time are my peaceful moments. Everything still and yet making clamour. Insomnia your affection for my sleep is considerable for my lost love said I look like charming princess while I sleep,the rosy red cheek,the blond curls falling at right places and the beaming smile.

  Every night when we enter into conclave of discussions and the writings come out as conclusion it's then I feel good about you. People are surprised to see the level of energy my face carries though they don't understand how much heavy my soul is. I'm, with no regrets in deep love and so are you I know,but because of you I'm an element of surprise to many as how long can human live without sleeping,well human are surprisingly crummy so its not any kind of novel concern .

  Wish to meet you soon again. Till then take care !

  Your love,
  ©penarch