#school

252 posts
 • ammu_ajith 1d

  അളന്നെടുത്തു പിന്നിക്കെട്ടിയ തലമുടിച്ചുരുളും
  അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആവിപ്പറക്കുന്ന ടിഫിൻബോക്സും
  വെയിലത്ത് വാടിയിട്ടും
  പിറുപിറുപ്പുകളാൽ ശബ്ദമുഖരിതമായ അസംബ്ലികളും
  ഉറക്കത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് വഴുതിവീഴുമ്പോൾ നുള്ളിയെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും
  ഒരു നൂറു രുചിഭേദങ്ങളുമായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ലഞ്ച്ബോക്‌സുകളും
  കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിക്കുന്ന കണക്കും
  മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സോഷ്യലും
  വാക്കുകൾ അളക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും
  എല്ലാത്തിനുമൊടുവിൽ അളക്കാനാവാത്ത സന്തോഷംതന്നെങ്കിലും
  ഓർമകളുടെ താളുകളിൽ
  കണ്ണീരിൻ്റെ മഷിതണ്ടുവെച്ച്
  ഓട്ടോഗ്രാഫുകളായി മാറിയതും
  വിദ്യാലയം !!!!!
  ©ammu_ajith

 • livingwithstories 1d

  It was a tight hug filled with all the warmth she had.
  Her daughter was about to enter a new world.
  Her daughter had been crying all through the morning.
  Her tears had barely dried up but she to had let her go.
  She was terrified too but school was important for her daughter.
  It was the first day of her school.
  ©livingwithstories

 • priyanka_kalantri 1d

  The day I leave my school

  It would be a big day in my life,
  The day I would leave my school,
  The happiness of feeling the ground
  When you stand on your own feet.
  The despise of leaving the old new friends,
  The cult we all formed together,
  The joyrides that we took,
  The times we pushed each other off the cliff,
  The times we saved each other from the swampy brooks.
  The sweet and sour memories we formed
  In the old and young bricked blocks,
  Yeah, I will miss all these things
  And at the same time lock them in my memories,
  Things that gave me thrill when was young,
  The old leaves which worth more than gold.
  Yeah, I know the roads would not be easy,
  They never had ever before,
  Yeah, I will fall and I will rise
  But no matter what,
  I will still look into my memories box,
  Take out the delicate withering leaves,
  Holding on to the still good parts
  I will smile and
  Walk along.


  ©priyanka_kalantri

 • beyondmedkraft 2d

  Still there are few girls who don't expect or like calling them bae,baby,universe or
  with anyother flirting words.
  All they love and expect is choosing
  to put them as a priority and
  gifting them with
  good food and chocolates.
  ©keethusm

 • balachandar 3d

  Lost at last

  In his school reunion,
  The memories forever, last.
  Seeing his first love,
  He found the lost.

  ©balachandar

 • nivethasaravanan 4d

  Best ever title...

  "I have never seen a worst class than yours in my 10 years of teaching experience. The other section is much better than You!"

  Indeed it is the best title ever which every class gets..

  ©nivethasaravanan

 • prathmaish 5d

  बचपन

  आज में एक प्राइमरी स्कूल गया था,
  देखा जाकर वहा पे जब बचपन,
  मेंअपनी जवानी भूल गया।
  याद आई फिर वो स्कूल की बातें,
  दोस्तों के साथ बितायी हुई,
  कुछ खट्टी कुछ मीठी यादे,
  असेंबली में वो प्रार्थना करना,
  धुप में खड़े हुए लम्बी आहें भरना,
  लंच की घंटी सुनते ही सबके डब्बे खुल जाना,
  हर घर से आये हुए,
  स्वादिष्ट खाने की महक फैल जाना,
  जब बजती थी दिन की आखरी घंटी,
  तो बस्ता उठाना और घर की और दौड़ जाना।
  याद है मुझे आज भी वो आखरी घंटी,
  जब स्कूल खत्म हुआ था,
  स्कूल का आखरी दिन था वो,
  मगर घर जाने का मन न हुआ था,
  मालूम था मुझे की में एक मंजर छोड़ के जा रहा हु,
  में अपना स्कूल ही नहीं,
  अपना बचपन छोड़ के जा रहा हु।
  जब रखा कॉलेज में पहला कदम, 
  तो काफी अलग अंजाम था,
  दीखता था बिलकुल स्कूल जैसा,
  मगर फिर भी अनजान था,
  ख्वाइश थी कि मिल जाये मुझे स्कूल जैसा खजाना, 
  मांग लू कितना भी खुदा से, 
  मेरा स्कूल अब लौट के नहीं आने वाला,
  आज में एक प्राइमरी स्कूल गया था,
  असल में मैं अपनी जवानी नहीं 
  अपनाबचपन भूल गया था।


  ©prathmaish

 • leemajohn 5d

  School.

  Yeah,I know we aren't kids anymore��But still there's so much fun going back to the childhood memories. Isn't it?��
  Wondering!What all fun we had during our school hours.❤Choosing your partner for the excursion.��Hiding answersheets from your bench partner even though it was a class test.��Scoring 95 and above.��Preparing for Aural-Oral.��Birthdays were fantasies������,No one would scold you even if you don't complete your homework on that day and for nothing else.��Teachers day preparations.��Class assemblies.Punishments for growing nails and ugly shoes.����Flames(though mine was an allgirlsschool).��Zeroth hours for practice sessions during Annual day or sports day preps.��Free hours��Coming late from lunch,Get Scoldings.��Walks in the corridor.��Hiding places.��Discussing about what could've been done better in the serials��Fan craze��PT time.����That moment when we get to know that maths ma'am has borrowed English or pt hours.��Solving disputes between friends ��and sometimes also creating some.��Packing our bags and as soon as the bell rings��,Heading towards the school van to catch the window place.��Walking fast so that you don't miss the cartoons�� and what not.The list goes on.
  NoStress.
  NoPain.
  Just the happy us.��
  Cuz it's "HAPPY CHILDREN'S DAY��"


  ©leemajohn

 • beyondmedkraft 5d

  "Ma,Do you miss anything in your life?"
  asked the daughter

  "Once I too had a school bag like yours,a lunch bag with big water bottle,pencil box,Oversized uniform,polished shoes and also every morning cried for a new pencil with attached eraser.A gang of true friends,many hands in one snacks box,and an army behind me on my birthdays for those little sweet toffees.I miss those P.T periods borrowed by my maths teacher and her ever favourite dialog "This is the worst batch I have ever seen." Evening games,silly fights,homeworks and bedtime stories.
  My childhood days were awesome.
  Though I miss those days badly,I could see myself in you everyday and that makes me more happy." answered the mother with a smile and tears.
  ©keethusm

 • titanium_words 1w

  When I think of school.

  I reminisce
  paper boats and planes,
  blindfolds and hide-and-seek,
  kneel downs and knuckle breaks,
  biochemistry happening through spectrochemistry,
  dance sessions and lasting impressions,
  still adore those candid memoirs
  bringing bundle of joy.

  ©titanium_words

 • vijayporiya 1w

  It got dark
  Kids were screaming

  Tunnels were the best part of school picnic bus.


  ©vijayporiya

 • untamed_soul_ 1w

  That one school time love we can never forget.
  And somewhere deep down in our hearts we again want to experience.

  ©untamed_soul_

 • arnab_2301 2w

  We all have a deep connection with our school, and most importantly our uniform..

  Like, Comment, Repost ��

  #school #uniform #memories #pod

  Read More

  The Last Time

  When he held his school uniform that day,
  Tons of memories floated in front of his eyes.
  Tears rolled down his cheeks as he donned that piece of cloth for the very last time.


  ©arnab_2301

 • beyondmedkraft 2w

  Somewhere between finding reasons to take a leave in school and finding reasons to leave someone
  WE ALL GREW UP.

  ©keethusm

 • arnab_2301 2w

  Almost Everyone of us has done the mischief of drawing our teacher's funny faces during a boting lecture class.. This one's for those people who have cherished this moment with their friends... ������

  #school #schoollife #mirakee #pod #writer #microtale

  Read More

  Last Page of the Notebook

  "Hey, boy, what are you doing there??" Asked the teacher angrily.

  "Nothing ma'am, just writing", Said the student .

  Only his benchmate knew of all the scribblings and drawings in the last page of his notebook.

  ©arnab_2301

 • hayat_1410 3w

  An Agro-chemical proposal

  She stood right beside him that day.
  Being a volunteer, she was too focused on the Cheif Guest's speech about how deforestation & deadly pollution adversely affects our lives and how we as humans, were solely responsible for it.
  Only God knew how many times he planned a proposal but halted fearing rejection. And after numerous attempts, here he was; trying to comprehend the lecturer's boring speech on account of Environment Day.
  He was a fairly-shy person. Not the straight-from-the-shoulder type guy. And yet, just this once, he decided to speak up.
  He quickly grabbed a book & scribbled something on the last page. Gathering a little courage, he directly passed the book without even glancing towards her.
  Surprised, she took the book and opened it.
  It read-
  WILL YOU BE MY SOURCE OF OXYGEN TILL THE END OF MY EXISTENCE?
  Reading this, she took out a pen and wrote something below it & returned the book to him wearing a neutral face.
  His hands trembled but still somehow managed to take it & after umpteen hesitation; closing his eyes, he yanked the book open.
  SORRY SIR. BUT I ONLY RENDER A COMBO OFFER. HOW ABOUT ALONG WITH OXYGEN, I PROVIDE YOU WITH SOME LOVESOME MANURE, TENDER PESTICIDES AND SEMPITERNAL SHOWERS OF FULLY ORGANIC & AMOROUS FERTILIZERS TILL ETERNITY?
  IS IT OKAY WITH YOU?


  ©hayat_1410

 • ritika_kumari 3w

  Dear SCHOOL,

  Its been one year now since we broke up,but still...Sometimes... I really miss u!!!From those early morning classes...To those tough maths problems... From those babu sir's (SAPOLA) class..To bunking of boaring class...To those masti in Physics lab...And that every Saturday CCA periods...Today even the sound of the school bell makes me smill...Brings all the memory back...Mesmerizing my heart...From the first day of school to the day of farewell...!!!I miss each and every moment...I came crying...And I left crying...The best thing about u was the friends that u gave me for life time...I had no clues that the basic lessons u taught we're the best lessons in life...THE MOST REMEMBERD CLASS OF KV ASC WILL BE 12th A (2k16-17).Worst class the say but the best class one can ask for...Thanking you for everything,
  Once yours,
  A college student
  ©ritika_kumari

 • _leena_ 4w

  Kill at once

  Rosellet turning 27 this month and just had a fight with her 18 year sister who was talking over phone and rosellet said her that she might be talking to the cousin so why talking to him as if talking to a girl ,she burst in to tear anger shouts and warning to distory rosellet and the burrowed graveyards reopened the broken heart crumbled to peaces and thoughts to kill and get killed hits the mind and sole ,she wanted to be killed at once not every second.
  ©_leena_

 • _l_i_l_i_t_e_ 6w

  She was drowning a bit deeper ,
  every single time ,
  she tried to catch breath .

  This was it .
  She couldn’t take this weight
  on herself anymore .

  She was going to reach
  the dead end ,
  any time soon now .

  Somehow ,
  the classroom’s animated voices ,
  the vigour ,
  the loud voices ,
  the excited laughs ,
  couldn’t warm up her frozen core .

  There were so many
  missing pieces
  she had to put together ;
  but the fact was ,
  she didn’t know
  where to find the pieces .

  The green leaves had become withered , because it was
  autumn in her heart .

  She needed a heavy rainfall ,
  to drench her soul ,
  but , what she wanted
  was , warm sun light .

  School was over .
  She walked out of the classroom
  and walked up to where her eyes followed to those two pair of shoes with unknotted shoelaces .

  As soon as her pair of shoes reached the pair her eyes was following ,
  she looked up
  and saw a smile curving
  on his face
  and the spark in his
  moderately distanced eyes ,
  placed perfectly
  on either side of his
  pig nose a bit below .

  Just like every other school day ,
  they climbed down the stairs together ,
  and walked along the
  somewhat long  corridor
  on the left , that leaded to
  a flight of steps up ,
  and then a short lane ,
  and two flights of staircases down ,
  and then out of the building ,
  through the spacious hall
  in the centre .

  It wasn’t raining enough
  to carry an umbrella ,
  just a bit drizzle .

  That’d have made a distance
  between them and
  would have caused obstruction
  in the conversation .

  They hopped up the roofed lane
  open at both sides ,
  that leaded long like
  a never ending road .

  She always liked walking
  through this lane ,
  because this lane always
  gave her the feeling that
  it had no end ,
  gave her the feeling of ,
  infinity ;
  and walking through it
  with this feeling
  with him . .
  was a beautiful lie
  she always wanted
  to come true .

  He spoke out ,
  breaking the silence ,
  “ You know ,
  I had once gone through the same kind of sinking feeling
  and that time a girl was there
  who gave me a paper note
  that carried words
  that had inspired me ,
  and since then ,
  I’ve not been depressed once .
  The note really helped me out . ”

  She was hearing
  but not listening ;
  vaguely paying attention
  cause’ her thoughts were shifting again and again .

  Breaking her train of thoughts ,
  he handed her a piece of
  old folded paper .

  She took it being relieved from her reverie and unfolded it .

  Realization hit her ,
  like a pour of rain
  on a withered tulip ,
  when a handwriting appeared
  before her eyes -
  that was unexpectedly
  familiar to her .

  Indeed ,
  it was her own writing
  staring back at her ,
  “ When the time’s gonna come ,
  you’re gonna be able to respond to it the way you should be ,
  and you’d be able to go with the flow . Time changes EVERYTHING .
  So , RELY on it .
  When your time changes ,
  then you’d change ,
  accordingly ,
  with it .

  Don’t overdo it ,
  don’t overwork it .
  Just live in your present .
  Do everything that you
  should be doing
  right now ,
  this moment .
  When the certain time will come
  for you to take your decisions ,
  you’ll find your mind working out .
  Trust your instincts and follow it .”

  “ I always carry it with me ” ,
  his voice echoed in her ears .

  She felt something
  changing inside her -
  maybe the withered leaves were turning to a taint of green again -

  “ Right , I’ve memories to make . ”

  She turned to face him
  and exchanged a smile
  with meaning
  that touched
  both the souls .

  #readwriteunite #poemsporn #writersnetwork #poesy #poem #poetry #quoted #memoirs_rhymed #memoirs #words #wordgraphy #sentences #word_rush #mirakee #mirakeewriters #writersofinstagram #writer #poet #quoted #quote #ttt @writersnetwork #memories #found #him #her #school #schooldays @writersnetwork

  Read More

  #17
  H e w a s t h e r e

  She was drowning a bit deeper ,
  every single time ,
  she tried to catch breath .

  This was it .
  She couldn’t take this weight
  on herself anymore .

  She was going to reach
  the dead end ,
  any time soon now .

  Somehow ,
  the classroom’s animated voices ,
  the vigour ,
  the loud voices ,
  the excited laughs ,
  couldn’t warm up her frozen core .

  There were so many
  missing pieces
  she had to put together ;
  but the fact was ,
  she didn’t know
  where to find the pieces .

  The green leaves had become withered , because it was
  autumn in her heart .

  She needed a heavy rainfall ,
  to drench her soul ,
  but , what she wanted
  was , warm sun light .

  School was over .
  She walked out of the classroom
  and walked up to where her eyes followed to those two pair of shoes with unknotted shoelaces .

  As soon as her pair of shoes reached the pair her eyes was following ,
  she looked up
  and saw a smile curving
  on his face
  and the spark in his
  moderately distanced eyes ,
  placed perfectly
  on either side of his
  pig nose a bit below .

  Just like every other school day ,
  they climbed down the stairs together ,
  and walked along the
  somewhat long  corridor
  on the left , that leaded to
  a flight of steps up ,
  and then a short lane ,
  and two flights of staircases down ,
  and then out of the building ,
  through the spacious hall
  in the centre .

  It wasn’t raining enough
  to carry an umbrella ,
  just a bit drizzle .

  That’d have made a distance
  between them and
  would have caused obstruction
  in the conversation .

  They hopped up the roofed lane
  open at both sides ,
  that leaded long like
  a never ending road .

  She always liked walking
  through this lane ,
  because this lane always
  gave her the feeling that
  it had no end ,
  gave her the feeling of ,
  infinity ;
  and walking through it
  with this feeling
  with him . .
  was a beautiful lie
  she always wanted
  to come true .

  He spoke out ,
  breaking the silence ,
  “ You know ,
  I had once gone through the same kind of sinking feeling
  and that time a girl was there
  who gave me a paper note
  that carried words
  that had inspired me ,
  and since then ,
  I’ve not been depressed once .
  The note really helped me out . ”

  She was hearing
  but not listening ;
  vaguely paying attention
  cause’ her thoughts were shifting again and again .

  Breaking her train of thoughts ,
  he handed her a piece of
  old folded paper .

  She took it being relieved from her reverie and unfolded it .

  Realization hit her ,
  like a pour of rain
  on a withered tulip ,
  when a handwriting appeared
  before her eyes -
  that was unexpectedly
  familiar to her .

  Indeed ,
  it was her own writing
  staring back at her ,
  “ When the time’s gonna come ,
  you’re gonna be able to respond to it the way you should be ,
  and you’d be able to go with the flow . Time changes EVERYTHING .
  So , RELY on it .
  When your time changes ,
  then you’d change ,
  accordingly ,
  with it .

  Don’t overdo it ,
  don’t overwork it .
  Just live in your present .
  Do everything that you
  should be doing
  right now ,
  this moment .
  When the certain time will come
  for you to take your decisions ,
  you’ll find your mind working out .
  Trust your instincts and follow it .”

  “ I always carry it with me ” ,
  his voice echoed in her ears .

  She felt something
  changing inside her -
  maybe the withered leaves were turning to a taint of green again -

  “ Right , I’ve memories to make . ”

  She turned to face him
  and exchanged a smile
  with meaning
  that touched
  both the souls .


  ©lilite

 • _leena_ 22w

  Here goes nothing
  They say work is worship but the work you do is wain ,do as we say as the norms

  The norms says women to take care of home and man earns and protects even though the women's has reached a height and the same person won't mind telling you how the world has changed and how few women's are rised still they would compare and treat you like a looser they would say no one gains respect without work but what you do is wain they say we will support you dear but only till you do what we say ,they say smile live life joyfully because that would made there day but here's my question when all your dreams are stolen our your hard work termed wain even when each word is termed as a demand or rather scaristicti and you feel no happiness no pain then is that person still termed alive or should be considered Zombi but here's what onething funny even if that women does all scarifies be as you say do what you want then too you feel not happy with your own creation ?
  Is it the fault of a clay or the moulder or it's simply wrong choices made ?
  I would say don't try to create a pot out of porous soil it will hold nothing but break and don't try to grow in clay it won't germinate everyone is different let there individuality exist with that of yours they will flourish and then you don't have to order to be happy there joy and life both will survive .
  If god gifted you with roses don't think the thrones will hurt they are there to protect the beauty but if you only see them then the loss of beauty is yours not the fault of the rose .
  ©_leena_