• ramprasad 24w

  ଅବୁଝା ଭିଜାମାଟି

  ଜହ୍ନ ଓ ମୁଁ ଦୁହେଁ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ସମୟର ଗତି ସହ
  ନିଷ୍ପ୍ରଭ,
  ମୁଁ ଜଳେ ଦିବାରାତ୍ର ,ସେ ଜଳେ କେବଳ
  ରାତ୍ର,
  ଦୁହେଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ,ବିଚାର ତୁମର
  ପ୍ରତୀକ୍ଷାର କାହାକୁ ? ଯେ ଦେବ
  ତୁମ ମନ,
  ସେ କିନ୍ତୁ ନୀରବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମଭାବାପର୍ଣ୍ଣ
  ଛୋଟିଆ ଆବେଗଟିଏ ,
  ଠିକ ତୁମ ଭଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦେଖି ଜହ୍ନ
  ତୁମ ଘର ଗଳିର ଶେଷ ମୋଡ଼ରେ
  ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଗତକାଲି ଛାଡି ଯାଇଥିଲ
  ମତେ--------!
  ହେ ଅତୀତ
  ଦୁଇମୁଠା ଲୁହ ଭିଜାମାଟି ସହ ତୁମେ ବି ଆଜି ମୋ କଳ୍ପନାରେ ଉଡି ବୁଲ
  ହୋଇ ଅବୁଝା ---------!!

  ©®କାଶ୍ୟପ ରାୟଗଡା