• saurabhhh 14w

    zaroori nahi jo sirf dikhaya jaaye whi pyaar hai
    kuki dikhaawa toh dikhawati bhi ho sakta hai.