• subuhi 14w

    Ek itvaar hi hai jo rishto ko sambhalta h
    Baki din to kishto ko sambhalne me chale jate h