• leyaqatali 6w

    Insha wo ladai kabhi nhi jeet Sakta jisme 'Dusman' unke Apne ho.
    ©leyaqatali