• aftab2 6w

    Adab ke naam par charbi bechne walo abhi woh log zinda hai jo ghee pehchaan lete hai

    ©aftab2