• i_m_kpl 15w

    Kyaamat to dekhiye....

    Unka Muskurana ek taraF...

    Unko nJre jhukana ek taraF...

    ©i_m_kpl