• kamyap 23w

    Bs aakhe band karne ki deer hoti hai
    Phir aap bhi nahi rok sakte hame aapse milne se