• kamyap 13w

    Bs aakhe band karne ki deer hoti hai
    Phir aap bhi nahi rok sakte hame aapse milne se