• zaminalig 25w

    Ek Hasrat hi rahe to Behtar hai,

    Chand hasil ho to..... kahaa Chand rahta hai