• beyond_your_thoughts 23w

  Happy mother's day

  Apnai Raasto par kabhi voh bhataktai nhi
  Jinhai dil mei
  Khuda kah kahoof
  Maa kei dua
  Aur pita kah Pyaar hota hai