• aysha_mariyam 14w

    Ho sakta hai ke ek cheez tumhe nagawaar ho aur wahi tumhare liye behter ho,
    Aur ho sakta hai ke ek cheez tumhe pasand ho aur wahi tumhare liye buri ho,
    ALLAH jaanta hai aur tum nahi jaante

    -Surah Al-baqrah: 216