• prakhardwd 5w

    Seekhi hain usne
    Mohabbtein mujh se,

    So jis se bhi karega
    Kamal karega....