• elahebano 46w

  تا مرحمی باشند در کنار درد های تازه متولد شده ام
  تا که مبادا این اشک های شور و دونده
  یکه و تنها...
  خانه خراب کند،این آرزوهای بیچاره ام را
  کاش بودی...
  کاش بودی و دستان زندگی بخشت را بر سرشان میگرفتی
  تا باز هم هوس آرزو ماندن را کنند...این خواستن های سربه فلک کشیده ام
  نیستی و سال هاست...
  باران...
  هم پای من
  می بارد و مینالد از این روی،سفیدرخسار،آسمان دلم...
  #elahebano

  Read More

  ابرهای روزگارم گریستند...

  زمانی که پشت بر پشت هم آوار شدند و بنای باریدن سر دادند در جای خالی ردپای "تو"

  گریستند و گریستند تا مرحمی باشند بر قطره قطره اشک های قربانی شده ام...
  ©elahebano