• rashi_21 6w

    Patience(Noun)

    And my definition of patience is "This longgggggggggggggggggg wait to meet you "
    ©rashi_21