• sunitasharanyaa 14w

    ମା

    ମା ତୁ ଝାଞ୍ଝି ନିଦାଘରେ ଶୀତଳ ସମୀର ସ୍ପର୍ଶ
    ମା ତୁ କଠିନ ଜାଡରେ କୋମଳ ଉଷୁମ ତଳ୍ପ
    ମା ତୋ ପଣତ କାନିରେ ସରଗ ଯାକର ସୁଖ
    ମା ତୋ କଥା ପଦିକରେ ହଟିଯାଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ।