clockworkmiracle

theydalpadhivarai.blogspot.com

writing it out, fighting it out, finding it out ... what all i can be !!

Grid View
List View
Reposts
 • clockworkmiracle 2d

  வாழ்க்கை வண்ணமயமானது,
  திருவிழாவாக திகழ்வது,
  நானோ தினம் துலையும் சிறு குழந்தை.


  However unfair, Isn't it a fair,
  Life, it is beautiful in every affair
  Like many , I am the one in despair
  Reduced to a motherless lost hare...


  ज़िन्दागी भले ही, इक मेला हो
  कितनी भी खूबसुरत, वो चाहे हो
  हम थो ठहरे , माँ विहीन बच्चे
  हमे इसी थरहा कोयेहुवे रेहेनेधो

  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 1w

  that girl, we thought, we knew

  as easy as it was to read,
  that difficult was and is to forget,
  You are such a poem, a sonnet
  that no reader would regret.
  You cling to many hearts,
  a golden sheet of morning waves.
  a shining color, everything wears,
  when the sun seems closest to all,
  that girl, who seemed closest to us all,
  You were the burgundy-madras-february twilight,
  the december coffee after a carnatic night,
  Oh girl, you were and are, such a sight,
  that any eye would wait for, either in daylight,
  Or in the deep woods dark and quiet,
  You, indeed, are whatever i write.
  as easy was it for you to pass by,
  that difficult it was, beating hearts would stop by,
  You wouldn't look back
  not even for a moment
  You were busy maneuvering your dreams
  in love you found chaos, as a sea, too many.
  from clouds to stars, then to Mars,
  You wanted everything, badges and the scars,
  You sole swollen, your soul free,
  You wanted a fireplace, while living in a tree
  steering through the mountains of care,
  You islanded yourself in the ambitions ocean.
  as easy was it for you get lost like that,
  that hard was it to be found back,
  or merely understood,
  as easy it is to recall the things about you
  that harsh it has been to be without you.
  You were and are,
  when we all meet, the pals old and new
  the discussion ! You still are !
  Yes! that girl, we thought, we knew

  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 2w

  Kavidhai

  பூப்போர்த்திய கருமன்னின்
  செழிப்பிணை போல்,
  தோல் போர்த்திய கவித்துவம் நீ,
  உன்னை பற்றிய எல்லாமே
  கவிதையாகிப் போனதில்
  அதிசியமோ ஆச்சிரியமோ
  எதுவுமே இல்லை
  காற்றை விலக்குமா விளக்கு இல்லை
  காற்றது வீசினாலும் விளக்கில்லை
  நானும் நீயும் விதிவிலக்கில்லை
  நீயின்றி வாழ்தலுமில்லை - நான்
  பிறிவின்றி வாழ்ந்ததுமில்லை
  நம்மை பற்றிய எல்லாமே - வெறும்
  கவிதையாகிப் போனதில்
  அதிசியமோ ஆச்சிரியமோ
  கசப்போ கலக்கமோ
  எதுவுமே இல்லை...


  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 2w

  Self-love...

  An abandoned heart,
  Learns to listen to
  A million echoes of unuttered silence
  It knows to oar thyself across
  Across seas of sorrows
  Summoning, surpassing and
  Awaiting just to be heard
  Hope, knows to stand still.
  To lean to ones oneself
  With self love, purest than any other
  An abandoned heart can be
  Another great Start....


  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 8w

  Ongiya Vaalondru Thaazhvadhaayin

  ஓங்கிய வாளொன்று தாழ்வதென்றாயின்
  வாங்கிய வரங்கள் தமை மறந்தே பதரிடும்
  வானவர் மனதென முரசொலி இடி முழங்கிடம்
  ஏந்திய கூர் வேல்வாள் காந்தமென விரை மறவர்
  சுளுரை கூறு நீள்நெடுமார் இரும்புப்பகயவர்
  சூடிய தும்பை வாடிடும் யாமம் வருமென அஞ்சி - வஞ்சி
  பாடிய புலவர் மொழி வழுவா சமரிடும் தீரர்
  கேடயம் பிளந்து கவசமணியா எதிரியை வீழ்த்த
  பாறையின் பதத்து நெஞ்சம் பளிங்கென உடைந்திட
  நீங்கியே நெஞ்சின் நீலக்குறுதி நீர்த்தும்
  செந்நிலமெங்கும், ஓடா நதியாய் காய்ந்து

 • clockworkmiracle 13w

  sundaymorning

  when the sun is lazy to pop up
  and dew, stubborn to run down
  such are some sunday mornings
  extra pillows and blankets
  whirling from neck to anklets
  cozy are somedays, as lazy they seem

  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 14w

  Thirukkural Wisdom 1

  அகர முதல எழுத்தெல்லாம்
  Agara mudhala ezhuthellam
  ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு...
  Aadhi bagavan muthatre ulagu...

  Like the letters of any language
  Which is many but in one language,
  Like the language by itself,
  Which is one but many,
  when it forms words,
  it transforms in to many emotions
  and denotes many things.
  All the learned wisdom is such,
  that it leads to ultimate creator,
  hidden in ourself, immersed,
  that is prevails as many but exists as one,
  rests as one but reveals in to many.

  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 15w

  Butterfly Effect

  Aren't fallen wings passed on to angels,
  may your fear, disappear...
  what heavy stories it would have had to bear,
  that the being had to shred of its own only pair,
  was it it's despair,
  was it a polluted cloud's tear,
  was it just chaos it could have caused earlier,
  or is it just a random act in the nature's frontier

  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 16w

  Mirror

  Let alone longing
  I can't breathe without despair
  I call my self a hopeless romantic
  I pursue poetry in that very cruel language
  Which has a "pair" in the word "despair"

  Let everything pass
  From being dark or fair
  Lone,
  I chose, being despair,
  I call myself a poet,

  I still choose, to be afar
  Afraid,
  of not failure,
  but, of commitment,
  I call myself advisor to the younger

  I see myself as the endless ends of roots
  I grow deep with in,
  but only in the dark,
  for what,
  for nourishing outside,
  to flourish in someone's eyes, only..
  which do nothing but, judge

  I call myself happy , to be seen
  I call myself the one who is not despair ...
  Or in the new lingo,
  "He is not a despo"

  Somewhere deep within
  I never fail to choose,
  Being Happy within the world so Despair...
  Because the very cruel language
  Has "air" with in that very word ..


  ©clockworkmiracle

 • clockworkmiracle 16w

  Word Prompt:

  Write a 6 word short tale on Narrow

  Read More

  Narrow sole of lavish kids, Shame !