#education

1183 posts
 • wifey_suicide 1d

  Education didn’t fail us, we failed it.
  ©wifey_suicide

 • purusothaman 1w

  எந்த மாணவனோ, மாணவியோ ஆசிரியர் பாரபட்சம் காமிக்கிறார் என்று துளி அளவும் நினைக்க கூடாது.

  ஒரு ஆசிரியர் அப்படி பாரபட்சம் காட்டினார் என்றால் அவர் உண்மையான ஆசிரியரே இல்ல.

  # teacher #write #writing #writeesnetwork #mirakke #education

  Read More

  A student should not feel that a teacher shows partiality/discrimination to the students.

  If a teacher shows partiality/discrimination to the students means, he or she is not the real teacher.

 • hiteshprakashpeswani 1w

  ज्ञान

  जंगल में रही करें
  श्रीराम तिर्कीमान हालयन सिख्या
  जंगल में ही रहि करे
  भीम शक्तिशाली बण जी वया
  हिकू मीटिअ जी मूरत
  डिनी एकलव्य खे शिक्षा
  अगर सिखन जी आहे जिज्ञासा
  त जग मे नाहे कोई निराश
  ज्ञान जे ही बलबूते ते
  हिकू गांववर्रो, तेनाली रामा बण जी वयो
  ज्ञान जे ही बलबूते ते
  चाणक्य सिकंदर जो मुकाबलो कयो
  शिक्षा वठी करें ही
  जमालो लगायी ट्रैन पार
  शिक्षा वठी करें ही
  मिसाइलमान बणजी वया अब्दुल कलम
  मेवाड़ जे हिकू गुरुकुल
  कुँअर प्रताप खे बणायो महाराणा प्रताप
  सच्चे सतराम जे आशीर्वाद
  कयो कँवर जो जीवन साकार
  अगर रस्ते ते आहिन चुबंदर काटा
  कम इंदि गुरु जी डिनल शिक्षा
  शिक्षा ऐ इंसान जो
  हे रिश्तो आहे सुनहरो
  शिक्षा ऐ इंसान जो
  हे बंधन आहे निरलो
  ज्ञान ही वानर खे इंसान ठायो
  जीवन मे इंसान सिर्फ ज्ञान आहे कमायो
  शिक्षा ही डिनो, जीवन खे मोल आहे
  शिक्षा ही कई, जीवन यात्रा सुनहरि आहे
  शिक्षा जे क्षेत्र में
  हाशु जी आडवाणी देखारियों कमाल
  शिक्षा जे क्षेत्र में
  ठये जीवन जो आकार
  घर खे रोशन करें शिक्षा
  हाशु जी आडवाणी हिकू महान नेता
  हैदराबाद, सिद्ध में थियो हिनन जो जन्म
  हैदराबाद जी धरती थीं वये पावन
  सबनिन क्षेत्रन में, शिक्षा जो क्षेत्र आहे महान
  शिक्षा ही दियाराये जग में सम्म्मान
  ©hiteshprakashpeswani

 • akaaba_usman 1w

  "NIGERIA EDUCATIONAL SYSTEM"

  The smiling days are gone, the system is down, trying all its best to reach out to the norm, detriment bringing it back to the ground.
  Now that the driver is down, what should the passengers do?
  A quick answer to that: " the passengers need to come out of the train, to reach out to the norm"; for the driver has no idea when it will be up.
  It's time to bring out the ideas, team work, social interactions in terms of learning, and flow of knowledge. It shouldn't be all about the designers every time, let the designs create their own artifact.

  ©Akaaba Usman

  Some used words and their reference...
  Driver... Education
  Passengers... Students
  Designers... Teachers, lecturers
  Designs... Students
  Train... Breakdown
  Artifact... Ideas, norms, values...

 • viibha 2w

  #education
  This thing make you aware
  This thing make possible which is rare
  This thing make your life a lessen
  And the thing is your education

  Read More

  Education

  Music: Sweet
  Musician: LiQWYD
  URL: http://www.soundcloud.com/liqwyd
  ©viibha

 • ciara1 2w

  ©ciara1

 • mellodigm 2w

  Wanderer

  I understand that education is important.

  I say, though, that one can not wait long enough for school to be out.

  I dream of warm days on the beach.

  I try to imagine myself there.

  I hope school will be over soon.

  I am a student who wanders through school hallways.


  ©mellodigm

 • rashanajwa 3w

  Cultivate yourselves to acquire robust wings to fly voluntarily in the evolving world; you can have a glimpse at people who left you behind is now following you.  ©rashanajwa

 • ciara1 3w

  ©ciara1

 • ciara1 3w

  ©ciara1

 • ciara1 3w

  ©ciara1

 • saraswatiojha_ 3w

  Motivational Thoughts.

  We Need to Change our Society.
  If we all are growing , and achieving success in our life .
  Then our society automatically will change .
  Education is important part of our life.
  First things important is to become a Good human being.
  You invest your money for good work like society, education, business purposes, and invest your self to achieve something in your life.
  Don't waste your money for unnecessary things.
  Invest your money to buy good book

  By Saraswati

 • parentscutie 3w

  Flight of a common Indian girl

  This girl is lost
  Looking up in the sky.
  Where the flights are arriving and departing
  The birds flying.
  Eagle soaring to catch it's prey
  And this girl looking at them and dreaming to be there one day.
  Flying high.
  So that none can catch her.
  Leaving back all the sorrow of the world
  And soaring in the sky without any fear.
  And suddenly she remembers about this injustice world where love is converted into hatred
  College seat which is determined by caste.
  Where dreams are determined by their family.
  Where Character of the girl is been judged by the society.
  Where education system decides the knowledge based on grades
  And where career is determined by fate...
  Where following passion depends on money you have

  But yet she rises up ,
  She decides to try hard to achieve it.
  So that she does not have to regret for not trying in future
  ©parentscutie

 • yakshu_yaku 5w  Jis din padhna likhna Sikh Jaoge,,
  Yakin Mano,
  Zindgi ki har jang jeet Jaoge...

  ©yakshu_yaku

 • khemakol 6w

  G - Just Another Letter?

  G, one out of 25 letters of the alphabet
  The christians say it stands for God and Grace
  The doctor would say it signifies gender
  The gender you already know
  A precious stone many would kill for
  An Angel we pray to
  The instrument of music perhaps
  The same one Vanessa had indoor lessons for
  Only to have Georgette a few months later
  Or it is something the security guy guards?
  A metallic object that offers you two choices,
  Your money or your life?
  Could it be the spoken words that people find confusing
  The dress the ladies wear to become David
  Or the doctor pregnant women go to
  Maybe it's the food that rises to the occasion upon the additional of water
  One letter different meanings.

  But what does it mean to the youth
  The terminus of 4 years right? Graduate
  The course code in the first year, GST
  An electromagnetic wave, Gamma
  The father of modern Physics, Galileo
  An end product for engines, Gasoline
  The spot in women some guys spend 10 mins to find,
  So they take a drink to increase duration by infinity, Gin
  Goal, if you love football
  The Arsenal nickname, Gunner
  Probably a street in Benin, Gapiona
  Ganja, if they refer to you as 'Your Highness'
  Gra-gra if you are stubborn
  Gift, the girl who responds to her name
  Maybe the disease the groupie gave you
  So much attached to one letter.

  G is simply inexhaustible
  But what does G mean to a Nigerian youth?
  It certainly isn't groom for the male
  Or goblet for the fiancee
  I'll tell you what it is.

  It's the Mercedes Benz brand,
  It's the Gucci watch
  Givenchy specs
  The fastest way to gain affluence
  Note, I didn't say influence
  It's the way to questionable riches
  The kind that spawns from value disorientation
  G for Yahoo
  But G isn't a letter in the word
  It's not even in 'cyber crime'
  So why does G refer to internet fraud?
  G still isn't in the advance format, rituals
  Neither is it in laptop
  I know, it's generator
  Definitely not!


  What's the G in 419?
  What's the G in street, press or boy?
  If you have the answer, let me know...
  ©khemakol

 • thedark_writer 6w

  There is a great default in our education which we need to cure as fast we can...
  #defaultineducation #india #education

  Read More

  Defaults

  If we start reading our own holly vedic text..
  India will have the most modern science in this world..
  ©thedark_writer

 • jan_balan 6w

  Food is important part of life. It is not gender decides to cook. It is only the need decides to cook. If you need to survive yourself, serve yourself.

  @mirakee @mirakeeworld @writersnetwork @writersbay @love_whispererr #foodconnection #wod #maths #food #botany #physics #zoology #education #gender

  Read More

  Food Connection

  You, fly around everywhere,
  Merging and dwelling into world,
  Through windows and doors.
  The algorithm of making You
  Chemistry behind using You
  Physics covered while serving You
  Botany crossing with You
  Stripped Zoology boiling in You

  Damn, You are an education
  Never omitted syllables
  Every human must know You
  Respect, make, taste and adore
  You - My Food.

  ©jan_balan

 • shubham_20 10w

  Imagine karo ki tum ek deen prime minister baan gaye,tum kya karoge
  Main School cheez ka naam ko delete karounga

  ©shubham_20

 • ra_n_si 10w

  കോപ്പികളെഴുതിയത് ഓർക്കുന്നില്ലേ

  രണ്ടു വരിയുള്ളതും നാലു വരിയുള്ളതും

  ഞാൻ അതിനോടെല്ലാം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

  ഒരു നാലര വയസ്സുകാരന്റെ തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങളെ

  അടുക്കി ഒതുക്കി നിർത്തിച്ചതിന്
  ©ra_n_si

 • ladysag77 11w

  We are all one. We are all the connected. Every soul is created by and with love. Black, brown, yellow, white ..... no difference should separate us. My prayer is for us to wake up and realize this fact and stop the hate. Love one another.
  #socialjustice #blacklivesmatter #blm #originalpoetry #poetssociety #humanrights #equality #activism #loveoverhate #racism #community #feminism #mentalhealth #racialjustice #education #antiracism #socialjusticereform #bethechange #dismantlewhitesupremacy #educateyourself #socialchange #selfcare #civilrights #socialjusticewarrior #bethechange #freedom #feminist #activist #criminaljusticereform #allyship

  Read More

  The mirror

  Gazing at my own reflection
  Cast away any perfection
  Parsing out what's truly there
  Can't be seen only felt with care
  For we are each other's mirror
  What we don't like about another
  Lies inside the soul of our brother
  If we want to change this world
  Becoming each other's keeper is what's inferred
  How we treat another soul
  Directly affects us and bears a toll
  Why can't we see ourselves in each other
  Mysterious it seems yet the answer is so clear
  Ego, prideful jealousy set in by doctrine, lies and is the true sin
  God wants us all to love from our hearts
  To see no separation or anything that keeps us apart
  Sit with this thought and tell me true
  Do you love me as I inherently love you?
  ©ladysag77