#staySafe

1105 posts
 • midnight_bellow 8h

  The night never let her forget him , he continues to remain by her side , even in her thoughts.

  ©midnight_bellow

 • aish_ms 1w

  ഓർമ്മപ്പെയ്ത്ത് കനക്കുമ്പോൾ,
  കുടയായി നിവരാറുള്ള
  ചില കൂരകളില്ലേ..?
  നാം കിതച്ചോടിക്കയറാറുള്ളവ..

  പായൽ പുതച്ചും
  പാഴ്ച്ചെടികൾ പുണർന്നും,
  നനവുകുടിച്ച് മത്തുപിടിച്ച
  ചുമരുകളെങ്കിൽപ്പോലും,
  അവിടെ പടർന്ന വിടവുകളിൽ വിരിഞ്ഞ
  പൂക്കളോരോന്നിനോടും ചിരിക്കുക,
  നിലനിൽക്കുക.
  പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക.
  നിമിഷങ്ങളെ കാർന്നു കൊല്ലുന്ന
  ഓർമ്മകളാണ് പുറത്ത്..

  സ്വതന്ത്രമായിരുന്നെന്നതെന്തൊരു
  കള്ളമാണ്!
  പേടികളിൽ നിന്നും
  ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും
  ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ,
  മാസ്കില്ലാത്തപ്പോഴും വാ മൂടി നടന്നതാണ്.
  ചങ്കിൽത്തൊട്ട ചിലതിനെയെങ്കിലും
  കഴുകിക്കളയുവാനിന്നും
  പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്.

  ഉള്ളിലെ ലോക്ഡൗൺ ��
  #stayhome #staysafe

  Read More

  അവിടെ പടർന്ന വിടവുകളിൽ വിരിഞ്ഞ
  പൂക്കളോരോന്നിനോടും ചിരിക്കുക,
  നിലനിൽക്കുക.
  പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക.
  ©aish_ms

 • anil_123 1w  From,
  "Uggghh!!! Life is so boring!!!
  एक दिन की छुट्टी भी नसीब में नहीं है!!"

  To,
  "Uggghh!!! Life is so boring!!!
  इस साल शायद काम पर जाना नसीब में नहीं है!!"

  6 months of coronavirus pandemic
  and nationwide lockdown changed us all...

  ©anil_123

 • the_dream_poet 1w

  Why questions ??

  Why all say or advise only a girl to stay home ? Why girls do households works ?

  Answer : Because we are not applicable to be independent. We are burden and most importantly we are inferior than boys..

  Only 130 million girls in the world go school , so what about the rest ??

  The rest of the girls have parents who thought that if their girls get kidnapped or raped or something else....blah blah blah !

  Question: Can this thoughts change ? Can girls let out their homes to see the world ?

  Note : give answer in comment box .
  ©the_dream_poet

 • anjureddy 1w

  2020

  It's like living on a zombieland but only we can't see the zombies attacking

 • silent_soul11 1w

  UPSIDE DOWN

  In these unprecedented months,
  Living like a bot,
  Battling like a warrior,
  Dying like a soldier,
  In the upside down

  In these unprecedented weeks,
  Running for the vaccine,
  Brawling gainst the virus,
  Helping hands of the angels,
  In the upside down

  In these unprecedented days,
  Yearning for the sunshine,
  Craving for the hugs,
  Waiting for yesterday,
  In the upside down

  All we need is the unprecedented measures,
  Footing six feet apart,
  Breathing with a mask,
  Staying at home,
  Washing your hands 24/7  @Ashnaa
  ©silent_writer1

 • sarahpitt 1w

  above all, im in love with myself

  ©sarahpitt

 • shaliya 2w

  Hii angels, I hope all of you are doing well.
  I know Im being very inconsistent and there are certain things of life which Im really confused about, also couple of things which really triggered me and I wanted to speak about it!!

  ‼‼‼‼

  For now, I wanted to highlight an important stuff :-

  There are lots of spammers who are fooling writers to click the link or they ask the watsapp number by saying that they'll provide chance for publications or greed them to be published author. I feel this is so WRONG and MISGUIDING. Stop promoting the wrong websites and links. My genuine request would be dear authors kindly report such accounts because most of them are not authentic. Do not blindly trust them.

  ‼‼‼‼

  Stay safe, Stay blessed angels. ������


  #staysafe #reportspam #mirakee #writersnetwork

  Read More

  Give me a reason to live and bunch of hope,
  I'll take the letters of love and we'll get elope.
  ©shaliya

 • bliss__ 2w

  Miracle

  The very fact that we are alive right now is a miracle in itself.
  So many people around us leaving this world every second.
  But you are here peacefully reading this post.
  A miracle doesn't have to be something extravagant, every breath we take is a miracle!
  ©bliss__

 • my_dialect 2w

  Life isn't forever and time is nobody's friend..❤️ Tomorrow is promised to No man. No matter who you are. Life is so unpredictable. You can't plan anything because tomorrow can be a day you never expected to be. So this teaches us to live in the moment. Make sure you make the most of every second every minute of life.
  ©my_dialect

 • bliss__ 2w

  Love at first sight

  I do believe at love at first sight.

  And it has has happened to everyone of us.

  For some of you like myself, it's yet to happen.

  Someone special had loved you at first sight.

  Many are unaware of it.

  You see, when your mother first laid her eyes on you... She was starstruck, speechless, overwhelmed.

  Even tho we looked like aliens at birth covered in blood, the moment she laid her eyes on us it was love at first sight.

  To those unmarried yet, your love at first sight is yet to happen. And capture that moment when is does. ❤️
  ©bliss__

 • maazsiddiqui 2w

  - its a prompt “Choti si Dunya” given to me by my friend. . It’s a small world and we are caught up in other individuals life so much that we forget about ourselves. Everything humanity, Respect, traditions, culture we left everything behind and creating a war zone, unsafe environment for women’s, kids and even animals too. Leaving no efforts behind to make this world look like a hell. One thing everyone forgets that all are going to taste death and everyone is going to par for their deeds. It’s a small world yet we choose to disturb the peace of other world.
  .
  .
  .
  .
  #smallworld #disturbedpeace #unethical #cultures #traditions #unsafeenvironment #breakthestigma #staysafe #lookaftereachother❤️ #stayhappy #stayblessed😇 #Mirakee

  P.s: If you need any help with urdu wordings am here to help you. Thank you

  Read More

  .

 • bliss__ 2w

  Sadness can't be ruined within seconds, why?
  ©thelittleproffessor

  Sadness can't be ruined within seconds cause the reason for sadness may have a strong negative memory which one tries to forget but seems impossible..
  ©bliss__

 • bliss__ 2w

  When the masses hide their pain
  behind something called a smile
  It's sad to know that a smile
  IS the reason for someone's pain..
  ©bliss__

 • bliss__ 3w

  Beauty is
  viewing the world
  through the
  lense of a camera.
  ©bliss__

 • _rakhi 3w

  एक डिजिटल सर्वे के हिसाब से अगर आप अपने मास्क को बार बार छूते हो, या एक मास्क को दुबारा बिना धोए पहनते हो तो भी आपको Covid 19 होने की सम्भावना है! ( और जो medical वाले मास्क आते है दस, बीस रुपय तक उसे एक बार पहन कर फेंकना चाहिए।
  ©_rakhi

 • surajpaneru 3w

  COVIDOLOGY

  Dear friends

  Dr Shashank Joshi, head of the covid response team in Mumbai, has coined the word covidology for the learning gems from corona experience. He is the man responsible for increasing the doubling time in mumbai to 28 days ( national average is 15 days) thus flattening the curve in Mumbai.

  In his discussion with Dr K K Aggarwal of Delhi covid team the following gems were picked up by me today.

  Sharing with you.

  *1*. Loss of smell and taste ( to sweet and salty only. Khatta taste remains) occurs in 30–32% of patients and in current times is as accurate as a covid RT PCR test to diagnose covid infection.

  This is associated with excellent survival and fast recovery so don’t make a patient waste money on tests. Just quarantine, treat oral drugs and monitor spo2.

  *2. ZERO LYMHOCYTE SYNDROME*. This is observed by Dr Shashank in Mumbai. Whenever zero or less than 5% lymhocyte count, means AIDS like response to the virus so antiretroviral drugs Lopinavir and Ritonavir used for aggressive treatment.

  *3. NEWER DRUGS LEARNING IN COVID*. When antivirus drugs fell short and prolonged QT prevented use of Azithromycin and hcqs combination, the following combinations proved effective in Mumbai

  *(A)* Tab Ivermectin 12 mg once a day for 5 days or Tab Nizonide 500 mg BD for 5 days. In combination with

  *(B)* Doxycycline 100 mg BD for 5 days.

  *(C)* Tab vitamin C 1000 mg daily for 28 days.

  *(D)* Tab vitamin D 60 k units od for 3 days.

  *(E)* Tab Zinc 100 mg daily.

  *4*. If CRP more than 100 or fall in spo2 after a 6 minutes walk, methylprednisolone 40 mg BD, IV or oral, saved a lot of patients from ventilator in Mumbai.

  *5* Inhaled steroid added on 7th day helped in reducing dyspnea in Mumbai and being published.

  *6* As covid produces an inflammatory response paracetamol is not effective in reducing fever or myalgia. Indomethacin, Naproxen, Meftal and Nimesulide– in that order, helped best even reducing need for steroids in moderate to severe cases.

  *7*. Since thymus gland is active, children below 10 years never get a severe disease and recovery is fast.

  *8*. Fever can last upto 21 days. However patient is non infective to others after 10th day even if covid test is positive ( shows covid particles) as virus does not replicate after 10 days. Fever is positive due to post infective inflammation. However after 14 days look for a secondary infection and treat with second antibiotic if procalcitonin positive or CRP rises even if leucocytes not increased.

  *9*. Sleeping for 8 hours daily during the infection was found to be associated with faster response due to slowed viral replication hence prescribe sedatives for sleeping and reducing anxiety.

  *10*. In patients with moderate to severe disease prescribe atorvastatin 10 mg and Aspirin 75 mg even on discharge to reduce thrombotic and cardiac events. 24% patients have echo change of cardiac involvement.t

  *11*. Low molecular weight heparin is standard of care in hospitalized critical cases.

  *12*. In the Mumbai study highest specificity was with loss of smell and taste. Next was HRCT finding of ground glass appearance.

  *13* pharyngeal swab for RT PCR is best done on days 5–10 of infection.

  *14* In people living in flats chance of family members getting infection is 40—50% . In Bungalows or spacious houses 5—10% chances of transmission to family members. Density infects.

  *15*. In 1918 Spanish flu led to mass scale implementation of burkha in Muslim and ghoonghat in Hindu communities. Now covid is leading to face mask— probably part of our lives for atleast a year more.

  Stay safe.

 • halfwitdown 3w

  Existence

  Once upon a time on Earth....

  - 3030  ©halfwitdown

 • maazsiddiqui 3w

  -Everyone knows how we use a camera focus to get a particularly selected object for a perfect and clear image. While focusing a camera we blur the surroundings or remove those things which isn’t helpful for good quality picture. Like wise same thing we can apply in our lives. Keeping focus on our goals and eliminating the elements which are harming us one or the other way, such as people fun making fun of us, delayed in process, toxic relations and so on. When you shift the focus on some other thing then u won’t be able to get a clear picture, as it goes with our human nature for a while we divert our attention and run after the things which aren’t good enough rather then focussing on our goals means there’s no clear picture in view which further lead to down fall. So, we need to make our mind what’s important toxic elements or reaching our destination. Conclusion is, We have to leave every disturbing behind to Focus on our goals same like we focus on camera to get the clear and exceptional quality of a picture.
  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #Focus #bemindful #staycalm #destination #goals #acheivement #divert #staysafe #stayhealthy #staystrong #stayblessed😇 #mirakee

  Instagram: maaz_siddiqui

  Read More

  .

 • maazsiddiqui 3w

  -Everyone knows how we use a camera focus to get a particularly selected object for a perfect and clear image. While focusing a camera we blur the surroundings or remove those things which isn’t helpful for good quality picture. Like wise same thing we can apply in our lives. Keeping focus on our goals and eliminating the elements which are harming us one or the other way, such as people fun making fun of us, delayed in process, toxic relations and so on. When you shift the focus on some other thing then u won’t be able to get a clear picture, as it goes with our human nature for a while we divert our attention and run after the things which aren’t good enough rather then focussing on our goals means there’s no clear picture in view which further lead to down fall. So, we need to make our mind what’s important toxic elements or reaching our destination. Conclusion is, We have to leave every disturbing behind to Focus on our goals same like we focus on camera to get the clear and exceptional quality of a picture.
  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #Focus #bemindful #staycalm #destination #goals #acheivement #divert #staysafe #stayhealthy #staystrong #stayblessed😇 #mirakee

  Instagram: maaz_siddiqui

  Read More

  .