• jesusneverfails 6w

    என் மறைவிடமும் என் கேடகமும் நீரே; உம்முடைய வசனத்துக்குக் காத்திருக்கிறேன்.
    சங்கீதம் 119:114

    You are my hiding place and my shield, I hope in Your word.
    Psalms 119:114