• satyamdharia 30w

    Kyo hu main raahi...
    Jab tu kisi aur ki hai manzil...