• sandypeter 16w

    தவறு

    அழகிய கோபக்காரி கோபமும் கொண்டாளே என் மீது ,கோபித்துக்கொள் என்று கூறினேன் குழந்தையின் கோபம் கொஞ்சுவதற்கு முன் என்று அறிந்ததால்; தவறு என்று கருதினாலே எது தவறு? செய்தது தவறோ? சொன்னது தவறோ? பேசியது தவறோ? நின் முகம் காணாதது தவறோ? அன்பு கொண்டது தவறோ? அக்கறை கொண்டது தவறோ? விளையாட்டாய் செய்தது தவறோ? வேடிக்கை செய்யதது தவறோ? வியப்பில் ஆழ்த்தியது தவறோ? வியந்து போனது தவறோ? கவி எழுதியது தவறோ? நின் மீது காதல் மயக்கம் கொண்டது தவறோ? அறியாமல் செய்த இவையாவும் தவறு என்றால் அறிந்தே செய்வேன் மீண்டும் தவற்றை: நீ தவறு என்று சுட்டுவதற்காகவே
    ©sandypeter