• afeefarif 35w

    Chali simt-e-ghaib se aik hawa, ke chaman zahoor ka jal gaya
    Magar aik shakh-e- nihal-e- gham, jise dil kahe so hari rahi