• darkan 5w

  Brôken Heārť

  U know, this timê I åm šađ,
  U know, her lovê mãkê me mađ
  Yesterday I saw her wìth anóthęr guy,
  Anđ that time I sâÿ her bÿe
  Today I know ťhàt, that guy was hèř friend,
  And tođày our rélâtiön wäs enđ
  And thàt timé I lośt heř,
  And nöw I äm noťhiñg withöuť hëř
  ©darkan