• rajpurohit01 10w

    Yaar ittna ghmand mt dikha agar mere fitrat sehene ke nahi hoti na to tere himat kuch kehene ke nahi hoti