• marichike 6w

  Shru

  ನೀ ನಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಾಯಿತು..
  ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆಯಾಯಿತು...
  ಮೋಸದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬೇಡ..
  ಕಾಣದ ಛಾಯೆ ಯ ನಂಬಬೇಡ...
  ನಗುಮುಖದ ಸುಂದರ ನೀನು..
  ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯ ಕಾಣುವ ಇನ್ನು..
  ©marichike