• manojanoint 9w

    मैले अहिले लेरहेको हरेक सास तपाइँको उपहार हो येशू।
    ©manojanoint