• she_d_r_e_a_m_ 5w

  Right? Do you agree with me.?

  Read More

  Jealous

  Jab apni kismat badal thi hai na.. Toh
  Sab se ziyada jalan apnon ko hoti hai..
  ┬ęshe_d_r_e_a_m_