• words_colors_4p 5w

    Hai kala kyon galat?
    Aur safed kyon sahi?
    Hai jhut bhi to safed
    Aur sach hamesha nahi sahi!


    ©words_colors_4p