• rmgajera 23w

  #Confession1
  Inspired from 'For all those who think they know me' by Foram Ashish Shah.

  Read More

  કોણ?

  હું હું નથી
  હા, તમે જે મને જાણો છો એ હું છું જ નહીં,
  હું શબ્દો નો મોરો લઈને ઘુમતો,
  કાળી શાહી થી ખરડાયેલ ચહેરો છું,

  હા, એ પણ કહીં દઉં કે આ શાહી ફેંકનાર પણ હું જ,
  પણ એ હું નહી જેને તમે જાણો છો!
  ના.... હું હું નથી
  હા, તમે જે મને જાણો છો એ હું છું જ નહીં

  હા, એ દરેક વાતોને જે શબ્દો થી જણાવું છું એ ખોટી છે
  કે પછી કહું કે એક કલ્પના માત્ર જ છે,
  તમે જે મને જાણો છો, એ માત્ર સારા વિચારોની એક મોટપ છે,
  કે પછી કહું કે એક દંભ છે!
  ના.... હું હું છું જ નહીં

  હા, હું પણ એ હું ને નથી જાણતો જે ખરો હું છું,

  વિચાર કરજો કે તમે પણ ખરાં તમે છો?
  કે પછી જે લોકોને સારું લાગે એને જ દેખાડી ખુદને છૂપાવનાર એક દલાલ માત્ર છો!

  ©rmgajera