• su_tshant 5w

  Sudarshan dhari jaba garjeyi ubye agari..
  Thar thar kamyo duryodhan jastai abla nari.

  Hey! Syuodhan tha abhamani..
  Hunu sakyenas afanta ko afnu tha.
  Kasari hunu tero ma..

  Ma dharmaraj Sanga chu,
  dinai dharma ko saath..

  Dustha tha jasto ko lagi,
  srijana mailye garye ko hun narga ko parth.

  Lob, lalsa, ablisha le varyeko tero gidhi..
  kamzor eti cha budjaina dharma adharma ko paristhithi..

  Jaba garisih tailye kul badhu ko apman..
  Sheethal, pawan jasko hridai thi panchali ..
  Bhariyeko thero paap ko gara, tha dustha abmamani..

  Garna sakyenas thailye kul nariko saaman..
  K? Knai suraksha khojna awnchas ma samman?

  Hola tha mitrata ko parivasha..
  Tara thero paap tap tap chundai garye ko ablisha..
  Cha sabai tero ku nithi.. ku nai cha tero bichar..

  Tha dusta ko sangar..
  Nai ho udyasha mero..
  Paap ko sangar kai lagi mero Krishna avtaar..

  ┬ęsu_tshant