• chebha 10w

    Agar samaaj mein aankhon ki sharm na ho,
    To hum mein se kitne hai,
    Jinko 4 kandhe bhi apne naseeb honge!!

    ┬ęchebha