• alibhai 5w

    Beijjati Ka jawab itni ijjat se do
    Ki samne wala khud jaleel ho jaye
    Šalibhai