• sonalmalode 5w

    Kadya karnaryachya Nadya lakshat Alya ki Jiwan sopi hote
    Nate changle hote
    Wait goshti dur jatat
    Gair samaj dur hoto