• amol1111 32w

  Aapan kon???

  Kahi Goshti Mobile Madhyech Nahi Tar Swataha Aachranat Aanane khup Mahatwacha Asate...

  Aadhi Apan Tasa Vagato Ki Nahi Te Tapasun Baghayche Asato...

  Aai Vadilancha Prem Pratyekachya Nashibi Naste...


  Jya Muli Samajachya Marjine Va Aai Vadilanchya Marjine
  Sasari Gelelya Astat Tar Tya Mulinna 1001% Aplya Aai La Sasarchya Goshti Sanganyacha Adhikar Asate ...

  Kache Pramane Japlelya Muli Jar Bahercha Koni Tada Ghalnyacha Prayatna Kartat,Tya Aai Vadilana Te Sarv Rokhnyacha Adhikar Asate....


  Karan Mi Sangate Te Agadi Satya Aahe...Matra Pratyekala Pachavtanna katu Aste...