• khunzaishaqui 9w

    Ghuroor Wa Takabbur

    Ghuroor aur takabbur karna sirf Khuda ka haq hai hum insaan ki baat ka ghuroor karte hai jab ke hum toh khud Rab E Kareem ke mohtaaj baithe hai, agr wo chahe toh jo uss ki nafarmani karta hai usse sab cheenle par wo phir bhi unhe har cheez nawaazta hai, beshak wo bada Meherbaan Nihayath Reham waala hai, agr hum iss baat ko dil se aur puqta Imaan se samjhlein ke koi aur Maabood nahi siwae Allah SWT ke toh Dunya aur Akhirah dono sawar jayegi , Shukr aur Sabr insaan apne andar basale toh sab hasil ,na ghuroor aur na hii takabbur karein siwae Shukr aur Sabr ke..........


    ©khunzaishaqui