• garima123456g 5w

    Gita me likha h kya leker aaye the... kya lekar jayenge ....

    Par hum kehte h ek dil ❤leker aaye the aur hazzaro ka jeet kar jayenge....♡♡♡♡

    @garima gupta