• agniveer_ 22w

    ନୈନଂ ଛିଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି,ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ।
    ନ ଚୈନଂ କ୍ଲଦୟନ୍ତ୍ଯାପୋ,ନ ଶୋଷୟତିମାରୁତଃ।
    ଆତ୍ମା ଅବିନେଶ୍ବର,ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ଯଙ୍ଗ ନଥାଏ,ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡିପାରେ ନାହିଁ,ଜଳ ବୁଡାଇ ପାରେ ନାହିଁ,ବାୟୁ
    ଉଡାଇ ପାରେ ନାହିଁ,ଅସ୍ତ୍ର,ଶସ୍ତ୍ର ହାଣି ପାରେ ନାହିଁ।