• amtulaleem924 10w

    Jaan rakho ke Allah ta'ala ko tumhare dilo ki baaton ka bhi ilm hai, Tum us se khauf khate Raha Karo Aur ye bhi Jaan rakho ke Allah ta'ala baqshish Aur ilm wala hai....
    ©amtulaleem924