• mzb_14 6w

    Jhuta ye khwab Jannat ka dikhya jata hai....
    Sach kheta hu ye Jannat-wannat kuch nhi hoti......
    Waha le ja ke Ma se milaya jata hai
    ©mzb_14