• tusharraj 11w

    log mu dhul kar khoobaurat ho gye....
    Hum ganga naha kar saaf na hue...

    Log galti kr ke chillana seekh gai...
    Hum bhalayi kar ke maaf na hue..    ┬ętusharraj