• najmulnisashaz 6w

    Say them nothing
    Show them something
    ©najmulnisashaz