• paras123 27w

    Broken

    Koi saath nahi hai zaroorat padne par
    Even apne bhi chale gye matalab pura hone par

    By Goli