• prankjay 23w

    “Badi lambi guftagu karni hai,
    Tum aana, ek puri zindagi lekar


    5297 days Left to die

    karachi