• kishoryadagere 35w

    ಸಂತೃಪ್ತಿಯೇ ಜೀವನ.

    ತಪ್ಪು ಯಾರಿಂದ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೂ, ಸಹ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.