• niharikap 10w

    Tarash gai hai yeh aankhe
    Tumhe niharne ko
    kash Aakhri baar tujhe
    Thora or Dekh liya hota

    Niharikapandey