• aniket3 50w

    जेवढा जास्त पैसा, तेवढी जास्त भोगलालसा!

    एखादा एखादीशी एकनिष्ठ असतो, तेव्हा तो कफल्लक असण्याची दाट शक्यता असते.