• royal24brar_ 5w

    Koi kise da nai ethee

    Dogley bandey v ajkal ahm hogye hai

    Jhuthe vadhe karke

    Sacha pyar jatona ajkal ahm hogye hai