• henrytikhir 6w

    Life's Dichotomy

    Sometimes you lose to gain
    At times you gain to lose.
    ©henrytikhir